Disclaimer

Dyckerhoff Basal Nederland b.v.

Kelvinbaan 44
3439 MT Nieuwegein

Postadres:
Postbus 77
3430 AB Nieuwegein

T: +31 (0)30 607 83 90
F: +31 (0)30 607 83 99
E: info@dyckerhoff-basal.nl
W: www.dyckerhoff-basal.nl

Intellectuele eigendomsrechten

Dyckerhoff Basal, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dyckerhoff Basal of de rechthebbende, te kopiĆ«ren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Bij bezoek aan deze internetsite kan Dyckerhoff Basal Nederland persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.

Dyckerhoff Basal Nederland waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Statement. Dit Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite, het gebruik van cookies en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Dyckerhoff Basal Nederland verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze web site in verband met haar bedrijfsvoering, om u te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot webgebruik bij te houden. De gegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met u te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de internetsite en om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (tenzij u hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen)

Op de wijze waarop Dyckerhoff Basal Nederland persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze internetsite en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

Dyckerhoff Basal verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via deze internetsite. Mocht Dyckerhoff Basal Nederland dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u Dyckerhoff Basal Nederland ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

Cookies

Het is Dyckerhoff Basal Nederland toegestaan om informatie over het gebruik van deze internetsite te verzamelen en te analyseren, inclusief de domeinnaam, de hoeveelheid hits, de pagina's die bezocht worden, vorige/volgende sites die bezocht worden en de duur van elk bezoek. Deze informatie mag verzameld worden met behulp van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en makkelijker.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met Dyckerhoff Basal Nederland

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Dyckerhoff Basal Nederland uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Dyckerhoff Basal Nederland via info@ Dyckerhoff-Basal.nl.

Wijzigingen

Dyckerhoff Basal Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Op deze website (www.dyckerhoff-basal.nl) van Dyckerhoff Basal Nederland B.V., Kelvinbaan 44, 3430 AB Niewegein zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd "Disclaimer") van toepassing. Wij verzoeken u deze Disclaimer goed te lezen.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Dyckerhoff Basalalle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Dyckerhoff Basalniet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Dyckerhoff Basal Nedererland beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Dyckerhoff Basal kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, Producten en Diensten

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Dyckerhoff Basalde producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Dyckerhoff Basalwijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Dyckerhoff Basalcontroleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

On line communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Dyckerhoff Basal te sturen. Dyckerhoff Basal adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Dyckerhoff Basalte sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dyckerhoff Basal, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriƫle schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Dyckerhoff Basal op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Dyckerhoff Basal geen aansprakelijkheid met betrekking tot (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Dyckerhoff Basalof aan u, (IV) het al dan niet functioneren van deze website (V) misbruik van de website,(VI) het verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor medewerkers van Dyckerhoff Basal.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Dyckerhoff Basalbehoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.